top of page

บริการของเรา

ไม่ว่าองค์กรของคุณต้องการนำข้อมูลขององค์กรไปใช้ประโยชน์ในระดับใดก็ตาม
เดอะเบทเทอร์ สามารถช่วยได้โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม

การอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Brainstorming

การให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบวิทยาศาตร์ข้อมูล

e81808_599da4e9bc594dae8e604b05abb6062d~

เดอะเบทเทอร์ ได้จัดทำกลุ่มหลักสูตรการอบรมที่ออกแบบไว้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ Data-Driven Organization โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักสูตรดังนี้

BUILDING DATA LITERACY

BUILDING DATA SCIENCE TEAM

การเริ่มต้นที่ดีเปรียบเสมือนงานที่เสร็จไปแล้วครึ่งหนี่ง  ดังนั้นการเริ่มต้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลแบบเป็นขั้นตอนนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

เดอะเบทเทอร์ จัดทำการอบรมเพื่อให้องค์กรสามารถสร้างทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละองค์กร นอกจากนั้นเรายังปรับหลักสูตรการอบรมเพื่อเติมเต็มความรู้เดิมขององค์กรให้ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

The framework of business-to-data-science transformation

เดอะเบทเทอร์ ให้บริการทางด้านคำปรึกษาและ พัฒนาระบบให้กับองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าองค์กรนั้นต้องการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ข้อมูลบน Infrastructure แบบ on-premise หรือแบบ cloud ก็ตาม

ในทางปฏิบัติเราใช้กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจอย่างละเอียด เพื่อทำการแปลงความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้อยู่ในรูปโครงสร้างมาตรฐานที่ประกอบด้วยการทำงานในชั้นต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันดังแสดงในรูปด้านข้าง

บริการของเรา: Services
bottom of page